Avaliación 3º Trimestre: Cultura científica.

Preparar  para exame todos os temas dos estándares non superados. Temas: 7,8,9.

Exame recuperación 3º trimestre maio.

Teñen que recuperar: Ismael Aguiar,e  os que non presentaron tarefas.

Exame recuperación  curso  xuño.

PARTE A : 70%: Proba escrito. Formato póster:

CCIB1.1.1.    Analiza    un    texto    científico    e    valora    de    forma    crítica    o    seu    contido.

CCIB1.1.2.    Presenta    información    sobre    un    tema    tras    realizar    unha    procura    guiada    de    fontes    de    contido    científico,    utilizando    tanto    os    soportes    tradicionais    como    internet

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusión.

Recuperación parte A: mediante traballo  Dossier de Noticias de prensa sobre biotecnoloxía e Informática. Presentar 10 noticias de prensa/internet  con as súas referencias, comentadas (a bolígrafo) nun mínimo de 20 líneas cada unha. Prazo 29 de maio.

Teñen que recuperar:  1º A: Pablo Andrade,  Jorge Barreiro,  Daniel Ondina.

1ºB:   Pedro Ferrer,

Parte B + C: 30%

PARTE B : Actividades biotecnoloxía

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e conservación de embrións.

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos.

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais.

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais.

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso.
CSC.

Recuperación parte B mediante actividades do libro: (a bolígrafo): xa rematado prazo.

Parte C. Actividades aula informática

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e capacidade de proceso.

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital.

CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS.

CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil.

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación.

CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade.

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen.

CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións que se barallan.

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de internet.

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais.

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contrasinal, etc.

Recuperación parte C mediante actividades do libro: 

Acerca de nac812

Educador
Esta entrada foi publicada en Cultura científica 1º Bacharelato e etiquetada . Garda o enlace permanente.

Os comentarios están pechados.